เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้บริการงานทำความสะอาดมาตั้งแต่ พ.ศ.2541 ลูกค้าโดยส่วนมากของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่ต้องการได้รับการบริการที่ดีจากบริษัทฯ ที่มีมาตรฐาน ISO ความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมา เกิดจากปรัชญาที่บริษัทฯ ยึดถือเสมอมา และเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทฯ นั่นคือ “เป้าหมายอยู่ที่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” ดังจะเห็นได้จากจำนวนลูกค้าส่วนมากในปัจจุบันก็คือลูกค้าที่ใช้บริการมาตั้งแต่ต้นนั่นเอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายขอบเขตการให้บริการจากงานให้บริการทำความสะอาด โดยได้เพิ่มงานการให้บริการจัดส่งแรงงาน ทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 3,500 คน


ผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ไปอยู่ในจุดสูงสุดในด้านมาตรฐานของการให้บริการในธุรกิจให้บริการทำความสะอาด และบริการจัดส่งแรงงาน โดยตระหนักในหน้าที่ที่พึงมีต่อลูกค้าให้ดีที่สุด เราเชื่อว่าการจะบรรลุเป้าหมายองค์กรได้ต้องมีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้


จากการที่เราเล็งไปที่เป้าหมายของ "ความพึงพอใจของลูกค้า" บริษัทฯ ได้ทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดไปที่ปรัชญาองค์กรซึ่งชัดเจน ดังนโยบายคุณภาพ (ISO 9001:2015 ด้านการทำความสะอาด) ที่ว่า

"เรามุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ด้วยคุณภาพงานและการบริการ พร้อมพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง"

ปรัชญาองค์กร

  • 1. พนักงานที่อุทิศตัว พนักงาน A&P เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ พนักงานทั้งหมดจะทราบถึงปรัชญาองค์กร และเริ่มงานกับเราพร้อมด้วยวิธีการที่จะนำไปสู่การให้บริการที่ดี
  • 2. การให้บริการที่มีคุณภาพ กระบวนการอบรมของบริษัทฯ เน้นวิธีการทำงานที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดีในการให้บริการ รวมถึงมาตรฐานในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • 3. ความคุ้มค่า บริษัทฯ ให้ความจริงใจ และยืดหยุ่นกับลูกค้าซึ่งต้องการที่จะได้รับการบริการที่คุ้มกับการว่าจ้างมากที่สุดในความต้องการที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย และในขณะเดียวกันก็ให้มั่นใจว่าเราสามารถยืนอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจต่อไปได้
  • 4. มีความพร้อมในการทำงาน เรามีจุดแข็งในด้านความพร้อมในการรับงานทุก ๆ ประเภทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน มีการทำงานเป็นทีมทั้งในส่วนของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation frontline) และส่วนงานสนับสนุน (Backup office)

บริษัทฯ ใส่ใจในรายละเอียด ทุกขั้นตอนของงานบริการทำความสะอาด
ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพนักงาน การอบรมพนักงาน
เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดี